Děkujeme za aktivní účast na konferenci.
Prezentace mluvčích jsou dostupné níže v programu
proklikem na jméno přednášejícího, závěrečná zpráva z konference je uložena zde.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROFESNÍMU

ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název konference

Profesní rozvoj pedagogů uvnitř škol

2. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Místo konání

Autoklub České republiky
Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1337/29

Datum konání

1. a 2. 12. 2016

Tématem druhého ročníku mezinárodní konference je plánování a realizace profesního rozvoje pedagogických pracovníků přímo ve školách a školských zařízeních. První den představí v plénu své příspěvky významní tuzemští i zahraniční odborníci zabývající se profesním rozvojem pedagogů, druhý den proběhnou pracovní dílny zaměřené na konkrétní otázky profesního rozvoje a jejich zpracování uvnitř samotných škol. Cílem akce je nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 

Přednášející

Vít Beran

Ředitel Základní školy Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty, školou zařazenou do sítě "Škola podporující zdraví", je EKOŠKOLOU, realizuje MEZINÁRODNÍ PROGRAM GLOBE a pilotní projektové základní školy projektu "Pomáháme školám k úspěchu" od února 2007. Od roku 1990 členem profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Byl dlouholetým členem redakční rady Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu "Pomáháme školám k úspěchu". Je členem poradního sboru ministryně školství. 

Serge Borg 

Profesor, jazykovědec, ředitel Centra aplikované lingvistiky Univerzity de Franche-Comté v Besançonu (2004 – 2008), prezident Světového fóra univerzitních jazykových center HERACLES (Hautes Études et Recherches pour les Apprentissages dans les Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur: www.forumheracles.org), spoluzakladatel a viceprezident Výzkumné skupiny pro rozvoj francouzštiny jako světového jazyka a šéfredaktor časopisu Synergies Monde.  Je autorem četných didaktických studií a knih zaměřených mimo jiné i na problematiku celoživotního vzdělávání učitelů a jeho propojení se vzděláváním pregraduálním.

Régis Cristin

Filolog zabývající se vzdělávacími postupy a plánováním v jazykovém vzdělávání, tvorbou kurikul a vzdělávacích programů a kvalitou vzdělávacího procesu. Je profesorem na Université de Franche Comté (Centrum aplikované lingvistiky), patří mezi uznávané experty a konzultanty pro vzdělávání a didaktiku jazyků a výuky francouzštiny jako cizího jazyka.

Marianna Hajdukiewicz

Socioložka s dlouholetou zkušeností v oblasti občanského vzdělávání ve školách. Působí v Centru pro rozvoj vzdělávání (Ośrodek Rozwoju Edukacji), v ústřední instituci pro vzdělávání učitelů. Od roku 2012 koordinuje projekty zaměřené na změny systému profesního rozvoje učitelů v Polsku.

Jitka Chrtková

Kromě kariéry v rámci soukromé sféry má víc než čtyřleté zkušenosti s přípravou, řízením a monitoringem strategických projektů MPSV. Je držitelkou certifikátu pro oblast projektového řízení Prince2 Practitioner a Prince2 Foundation. Působí na pozici projektové manažerky projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který realizuje NIDV.  

Alena Jabůrková

Ředitelka MŠ v Uherském Brodě Havřících. Věnuje se rozvoji pedagogů, působí jako mentorka a lektorka dalšího vzdělávání.  

 

Aleš Jurečka

Od září 2008 je ředitelem Střední školy polytechnické v Olomouci. Problematikou profesního rozvoje pedagogů a jejich motivací k profesnímu růstu se zabývá od počátku svého působení ve funkci ředitele školy.

Jana Kazíková

Vystudovaná pedagožka s praxí na základních školách, v současnosti zástupkyně ředitele školy ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště, kde se zaměřuje především na individuální podporu pedagogů formou mentoringu  či koučování. 

Jan Korda 

Od roku 2004 pracuje jako ředitel Smysluplné základní a mateřské školy v Praze 8 Karlíně, jejíž základem je smysluplné vzdělávání, smysluplné vztahy a smysluplné trávení volného času.  V tuto chvíli je více manažer než pedagog, ovšem s krátkodobým cílem tento stav otočit, neboť rád přemýšlí a při vyučování ověřuje nové věci, které přispívají ke zvyšování kvality vzdělávání.

Václav Nádvorník 

Zástupce ředitele Základní školy Londýnská v Praze, který již 10 let pracuje s profesními portfolii učitelů. Byl jedním z členů pracovní skupiny portfolio učitele v rámci projektu Kariéra.

Romana Lisnerová

Pracovala ve vedoucí pozici v oddělení základního vzdělávání Výzkumného ústavu pedagogického, má praxi v MŠ, ZŠ a ZUŠ. V současné době působí na katedře Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jako ředitelka Konzervatoře Duncan centre v Praze a jako lektorka NIDV.

Tomáš Machalík

Pracuje v NIDV jako vedoucí oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce. Zaměřuje se na oblast kvality ve vzdělávání a řízení systémových změn.  

Stanislav Michek

Působil v Národním ústavu odborného vzdělávání, kde byl spoluřešitelem projektu Cesta ke kvalitě, a zastupoval Českou republiku v Evropské síti pro zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy. V současnosti vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Odborně se věnuje tématům spojeným s řízením a rozvojem škol (kolegiální evaluace škol, autoevaluace školy, zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy) a profesnímu rozvoji učitelů.

Ivan Pavlov 

Působil na Metodicko-pedagogickém centru, v současnosti vyučuje na katedře andragogiky na Pedagogické fakultě UMB v Banské Bystrici. Odborně se věnuje otázkám podpory profesního rozvoje učitelů, modelu kariérního systému a rozvojovým potřebám škol. Je lektorem dalšího vzdělávání učitelů, autorem odborných studií a publikací učitelské andragogiky.

 

Helena Plitzová

Má dlouholeté zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení příspěvkové organizace. Od roku 2005 pracuje v Národním institutu pro další vzdělávání, nejprve jako vedoucí krajského pracoviště a náměstkyně pro oblast vzdělávání a podpory.  V současné době zastává funkci ředitelky NIDV.  Specializuje se především na oblasti  školského managementu, kariérního systému, standardů učitele a  tvorbu a realizaci projektů ESF. Byla členkou řídicího výboru národního projektu Úspěšný ředitel, hlavní manažerka grantového projektu Brána jazyků otevřená v Karlovarském kraji.  Celoživotní vzdělávání považuje za nezbytnou součást profesního i osobního růstu každého člověka.

Dana Pražáková

V současnosti pracuje v kanceláři ústředního školního inspektora jako odborný pracovník pro koncepci a inovace. Předtím působila osm let v sekci evropských fondů MŠMT jako gestor pro regionální školství. Podílela se na přípravě programového období a koncepci výzev. Dlouhodobě se věnuje inovacím ve vzdělávání.

 

 

Karel Starý

Vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník, působí v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze.

Josef Rydlo

Působil ve školství jako učitel biologie a následně jako ředitel střední a vyšší odborné školy. Má zkušenosti z práce na MŠMT jako vedoucí pracovník. Nyní zastává funkci náměstka ředitelky NIDV. 

Hana Schenková

Ředitelka Fakultní MŠ SLUNÍČKO v Brně od roku 1992. Tvorbou profesních portfolií se ve škole zabývá od roku 2004. Má zkušenosti jako lektorka a mentorka pro implementaci reformy v předškolním vzdělávání.

Katharina Schlamp 

Šéfredaktorka celostátního německého časopisu pro řídící pracovníky škol „Schulleitung intern” (vydavatelství PRO Schule, Bonn). Pracovala řadu let jako vedoucí Oddělení pro řízení, personální rozvoj a rozvoj školy v Akademii pro další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v Dillingenu (SRN), je uznávaným odborníkem na různé formy a typy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Německu, členkou Německého sdružení pro podporu DVPP a Spolkového svazu pro další vzdělávání řídících pracovníků škol.

Ágnes Szikora 

Od roku 2001 pracovala Státním vzdělávacím úřadu jako vedoucí právnického oddělení. Od roku 2012 zde působí jako vedoucí oddělení Správy veřejného vzdělávání, které je zodpovědné za organizaci zkoušek učitelů v rámci kariérního řádu a za akreditace vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání učitelů.

 

Šárka Šantrochová 

Ředitelka ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, učitelka 1. a 2. stupně, lektorka společného vzdělávání.

Monika Šimonová

V projektu Kariérní systém realizovaném NIDV působila v roli manažerky klíčové aktivity zaměřené na systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele.

Pavel Škramlík 

Od r. 2004 je ředitelem SSZŠ Litvínov. Ve škole dlouhodobě využívá plánování profesního rozvoje učitelů, vč. systému podpory začínajících učitelů formou mentoringu. Má zkušenosti jako lektor kurzů dalšího vzdělávání se specializací hodnocení pracovníků ve školství, management a řízení školy, mentor a kouč. Byl členem pracovní skupiny v projektu Kariéra.

Kateřina Valachová 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Václav Velčovský

Náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT

Václav Trojan

Řadu let působil jako ředitel gymnázia, v současnosti vede Centrum školského managementu PedF UK, kde se věnuje zejména leadershipu, řízení pedagogického procesu a systematickému vzdělávání pedagogických pracovníků. Publikuje ve vědeckých i odborných časopisech, je autorem několika monografií. Vystupuje na konferencích v České republice i v zahraničí. Jeho základním cílem je spojování oblasti teorie s autentickou praxí a zejména vzdělávání a podpora vedoucích pracovníků ve školství. Ředitel školy je podle něho zásadní postavou každé školy.

     

 

Program

 

 

 1.12.2016, čtvrtek

Hlavní plénum

9:30 - 10:00

Prezence účastníků

 

10:00 - 10:25

Slavnostní zahájení konference
Podpora profesního rozvoje v OP VVV

Helena Plitzová (NIDV)
Václav Velčovský (MŠMT)

10:25 - 10:55

Hlavní referát k profesnímu rozvoji pedagogů

Karel Starý (PedF UK)

přestávka

11:05 - 11:25

Využití aktivit podporující profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli ZŠ a SŠ

Stanislav Michek (PedF UHK)

11:25 – 11:45

Pohled ČŠI na profesní rozvoj pedagogů

Dana Pražáková (ČŠI)

11:45 – 12:00

Kariérní systém v procesu legislativních změn

Vítězslav Němčák (MŠMT)

12:00 – 12:30

Slovo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k profesnímu rozvoji pedagogů

Kateřina Valachová (MŠMT)

přestávka - oběd

13:30 – 13:40

Zdravice ředitele Štátneho pedagogického ústavu a zástupců Britské rady v Praze

L. Hajduk (ŠPÚ, Slovensko)
J. Spence, M. Connolly (BC)

13:40 – 14:00

Nový projekt SRP – zajímavá příležitost pro systematickou podporu škol v ČR

Jitka Chrtková (NIDV)
Václav Trojan (PedF UK)

14:00 – 14:20

Podpora strategií profesního rozvoje učitelů na Slovensku

Ivan Pavlov (PedF UMB, Slovensko)

14:20 – 14:40

Zdravice zástupce Francouzského institutu v Praze
Kultura vzdělávání v kontextu s profesním rozvojem pedagogů – evropské a světové trendy

Florence S. Ygnon (IF)
Régis Cristin (Francie)

přestávka

14:50 – 15:20

Zdravice zástupce Goethe Institutu v Praze
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v kontextu německého školství

Christiane Günther (GI)
Katharina Schlamp (Německo)

15:20 – 15:40

Vzájemné vzdělávání učitelů – polská zkušenost v rozvoji škol

Marianna Hajdukiewicz (Polsko)

15:40 – 16:00

Počáteční a další vzdělávání učitelů ve Francii: institucionální, odborná a didaktická dimenze

Serge Borg (Francie)

16:00 – 16:20

Systém vzdělávání učitelů v Maďarsku 

Ágnes Szikora (Maďarsko)

16:20 – 16:30

Zakončení prvního dne konference

Helena Plitzová (NIDV)

 2.12.2016, pátek

Pracovní dílny

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: Jak školy řeší adaptační období nových učitelů?

Jana Kazíková
Alena Jabůrková
Jan Korda

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: K čemu by měl sloužit a jak správně zpracovat plán profesního rozvoje pedagogů?

Romana Lisnerová
Pavel Škramlík
Vít Beran

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: Jak v praxi fungují profesní portfolia učitelů?

Monika Šimonová
Tomáš Machalík
Hana Schenková
Václav Nádvorník
Aleš Jurečka

09:00 – 12:00

Pracovní dílna na téma: Jak společné vzdělávání aktuálně ovlivňuje podobu profesního rozvoje ve školách?

Josef Rydlo
Jiří Merta
Šárka Šantrochová

12:30 – 13:00

Shrnutí výstupů z pracovních dílen a oficiální ukončení konference

 

 

Popis cesty

Profesní rozvoj pedagogů uvnitř škol

2. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Autoklub České republiky
Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1337/29

1. a 2. 12. 2016

konference@nidv.cz

Konference se koná v centru Prahy, dostanete se k nám:

Metrem:
Metro C – výstup Hlavní nádraží – přes park směr k ulici Opletalova
Metro A – výstup Muzeum – z Václavského náměstí ulicí Opletalova

Tramvají:
Č. 3, 5, 6, 9, 14, 24 do stanice Jindřišská
Č. 5, 9, 12, 26 do stanice Hlavní nádraží

Vlakem:
Z Hlavního nádraží – pěšky přes park směr ulice Opletalova
Z Masarykova nádraží – tramvají č. 14, 24, 6, 3 do zastávky Jindřišská

Autobusem:
Z autobusového nádraží Florenc – metrem C – výstup Hlavní nádraží

       

 

Fotogalerie