MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROFESNÍMU

ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název konference

Podpora začínajících učitelů

3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Místo konání

Národní technická knihovna
Praha 6 – Dejvice, Technická 2710/6

Datum konání

30. 11. 2017

Tématem třetího ročníku mezinárodní konference je podpora a vedení začínajících učitelů ve školách, jejich postavení ve školském systému a identifikace jejich potřeb. V plénu své příspěvky představí významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry zabývající se profesním rozvojem pedagogů. Následovat bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Cílem akce je nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 

Přednášející

 

Ondřej Andrys

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (česká filologie, francouzská filologie) a Institutu řízení organizací na francouzské Université Jean Moulin v Lyonu (obecný management). V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, poté pracoval jako vysokoškolský učitel na filozofických fakultách v České a Slovenské republice, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. K 1. 1. 2012 byl jmenován do funkce náměstka ústředního školního inspektora. Je členem mnoha expertních komisí a výborů v oblasti vzdělávání, působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Pedagogicky spolupracuje s akademickými a vzdělávacími institucemi. 

Prezentace

Klára Bezděková

Ředitelka odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky, MŠMT. Celoživotně se věnuje oblasti dalšího vzdělávání, je spjata zejména s tvorbou a implementací zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Národní soustavou kvalifikací. Dlouhodobě zastupuje ČR v pracovních skupinách Evropské komise, zastupuje MŠMT v rámci evropské sítě ENTEP (European Network on Teacher Education Policies). Předsedá řídícímu výboru projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP).

Hana Hribová

V současnosti je učitelkou na 1. stupni ZŠ v Plané nad Lužnicí. Má dlouholeté zkušenosti s uváděním začínajících učitelů do praxe, s vedením pedagogického týmu - sedm let pracovala jako zástupkyně ředitelky v Centru Kaňka v Táboře - škole pro děti s postižením. Základy mentoringu získala v  mezinárodním Erasmus+ projektu s názvem EFFeCT, je zapojena i do projektu Kolegiální podpora,  jehož cílem je šířit Hejného metodu pro výuku matematiky. V letošním školním roce je uvádějící učitelkou pro své dvě kolegyně začínající v 1. ročnících. 

PrezentaceVideo

 

Martina Ježková

Externí spolupracovnice nakladatelství FORUM v divizi školských produktů, editorka odborného časopisu Integrace a inkluze ve školní praxi. Má několikaleté zkušenosti v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež, působila jako senior advanced lektor v organizaci Věda nás baví a v Centru pro talentovanou mládež. Je členkou neziskové organizace sdružující certifikované lektory metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). O metodě FIE přednášela na podzim 2016 na celostátní konferenci pro ředitelky mateřských škol a v roce 2017 v Centru pro talentovanou mládež pro rodiče dětí.  Učí chemii na ZŠ Kladská.

 

Beata Kosová

Pracuje 30 rokov na Pedagogickej fakulte  UMB v Banskej Bystrici, bola vedúcou katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, prodekankou fakulty pre štúdium, dekankou fakulty, rektorkou univerzity a v súčasnosti je prodekankou fakulty pre vedu výskum a umenie. Pedagogicky i výskumne sa zaoberá vzdelávacou politikou a školskými reformami, porovnávacou pedagogikou, pregraduálnym i kontinuálnym vzdelávaním učiteľov, filozofickými a globálnymi súvislosťami edukácie.

V posledných rokoch riešila okrem iných dva výskumné projekty týkajúce sa reformy slovenského školstva a postavenia učiteľov v nej a dva projekty MŠVVaŠ SR, týkajúce sa vzdelávania budúcich učiteľov. Je autorkou 20-ich knižných publikácií, z pomedzi ktorých najuznávanejšie, citované doma i v zahraničí sú monografie Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania, Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989, Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov - vývoj, analýza, perspektívy a Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov. 

Prezentace

Alena Krejčová

Ředitelka mateřské školy DUHA  v Soběslavi. Ve své ředitelské praxi věnovala významnou pozornost hledání cest, které podpořily individualizaci v předškolním vzdělávání . Kvalitu výsledků vzdělávání vidí v profesním rozvoji pedagogů, vzájemném sdílení a bezpečném klimatu školy.

Spolupracuje s ČŠI , lektorské činnosti se věnuje od počátku implementace rámcových vzdělávacích programů. Téma podpory začínajících učitelů, které v praxi realizuje,  ji přivedlo na cestu externí spolupráce s NIDV .

Osobní motto si vypůjčila od Petra Harvánka:“„Startovní čáru máme každý jinou, ale příběh, který napíšeme na trati cestou k cíli, už je jen a jen na nás“.  

 

Luboš Lisner

Ředitel Základní umělecké školy Štefánikova v Praze 5. Má zkušenosti také jako školní inspektor pro umělecké školství (2004-2007) a jako manažer projektu Podpora ZUŠ (2010-2013), čímž započala jeho externí spolupráce s NIDV. S dalšími řediteli škol se podílel na vytvoření koncepce vzdělávání NIDV pro základní umělecké školy. Jedním z počinů v této oblasti je vstupní vzdělávací „balíček“ pro začínající učitele. V současné době se zabývá metodami nedirektivní podpory profesního rozvoje učitelů. Tyto zkušenosti využil jako lektor skupiny začínajících učitelů v rámci mezinárodního projektu EFFeCT. Jeho motto: „Co není, může být.“

Prezentace

Drahoslav Matonoha 

Ředitel Akademie řemesel Praha – střední školy technické se zkušenostmi z celoživotní práce s lidmi, jejich směřování k týmové spolupráci, vyhledávání příležitostí a jejich řešení. Lektorská práce se začátečníky různých profesí a v současné době se začínajícími pedagogickými pracovníky. Zapojování pedagogů odborné školy do stáží u českých firem a u zahraničních partnerů školy.  Motto: „Navzdory závisti  - být den ode dne lepší!“

Jana Nálepová

Studovala učitelství, pedagogiku a školní management na Univerzitě Palackého v Olomouci, učila na středním odborném učilišti, poté na střední pedagogické škole a střední zdravotnické škole, kde měla mj. na starosti odborné praxe.

V současné době vyučuje didaktiku cizích jazyků a  věnuje se studentům Slezské univerzity v Opavě, kteří absolvují pedagogické a odborné praxe. Zabývá se také problematikou intuitivního vyučování a ranou výukou jazyka. Vede didaktický seminář na univerzitě ve Würzburgu (SRN).

Řadu let lektoruje metodicko-didaktické semináře pro učitele němčiny po celé ČR, je hodnotitelkou učebnic němčiny, členkou odborného týmu Výzkumného ústavu pedagogického a spolupracovnicí Cermatu při tvorbě a ověřování materiálů pro nové maturity z německého jazyka.

Helena Plitzová

Má dlouholeté zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení příspěvkové organizace. Od roku 2005 pracuje v Národním institutu pro další vzdělávání, nejprve jako vedoucí krajského pracoviště a náměstkyně pro oblast vzdělávání a podpory.  V současné době zastává funkci ředitelky NIDV.  Specializuje se především na oblasti školského managementu, kariérního systému, standardů učitele a  tvorbu a realizaci projektů ESF. Byla členkou řídicího výboru národního projektu Úspěšný ředitel, hlavní manažerka grantového projektu Brána jazyků otevřená v Karlovarském kraji.  Celoživotní vzdělávání považuje za nezbytnou součást profesního i osobního růstu každého člověka.

Katharina Schlamp 

Šéfredaktorka celostátního německého časopisu pro řídící pracovníky škol „Schulleitung intern” (vydavatelství PRO Schule, Bonn). Pracovala řadu let jako vedoucí Oddělení pro řízení, personální rozvoj a rozvoj školy v Akademii pro další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v Dillingenu (SRN), je uznávaným odborníkem na různé formy a typy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Německu, členkou Německého sdružení pro podporu DVPP a Spolkového svazu pro další vzdělávání řídících pracovníků škol.

Prezentace

Vladimíra Spilková

Byla více než 20 let vedoucí katedry primární pedagogiky na Pedagogické fakultě  UK v Praze. Od roku 2017 působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. V pedagogické a vědecko výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku primárního vzdělávání, přípravného a dalšího vzdělávání učitelů a na srovnávací pedagogiku. Je představitelkou humanistického, na dítě orientovaného pojetí pedagogiky s důrazem na konstruktivistické a kooperativní přístupy ke vzdělávání.

Od začátku 90. let byla řešitelkou mnoha výzkumných projektů, které analyzovaly stav českého školství v mezinárodním kontextu a přispívaly k teoretickým východiskům jeho proměny i k tvorbě konkrétních reformních návrhů. Nejvýznamnější z nich je výzkumný záměr MŠMT  "Učitelská profese v měnících se požadavcích  na vzdělávání", jehož byla v letech 2007 – 2013  hlavní řešitelkou.  Je autorkou či spoluautorkou řady monografií  a publikovala odborné statě také v zahraničí,  např. v Anglii, Francii, Kanadě, USA, Německu. 

Csilla Stéger 

Ekonomka, která má zároveň i titul PhD v oblasti vzdělávání. Pracovala v řadě vysokoškolských institucí. Byla činná na fakultě, ale působila také v oblasti administrativy na úrovni vedení. Od roku 2008 pracovala pro ústřední orgány v oblasti školství v Maďarsku, nejprve pro Ministerstvo školství a následně od roku 2011 pro Ústav pro vzdělávání (Oktatási Hivatal). V obou případech řešila vždy systémovou úroveň vysokoškolských studijních programů a vzdělávání učitelů. Od roku 2015 je místopředsedkyně pro vysokoškolské vzdělávání v ústavu pro vzdělávání. Mezi lety 2008 a 2016 byla členkou pracovní skupiny zaměřené na učitele a politiky v oblasti vzdělávání učitelů. Od roku 2017 je členkou řídící rady projektu Talis (Mezinárodní šetření o vyučování a učení). V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz pro vedoucí a řídící pracovníky škol a je členkou asociace vzdělavatelů učitelů (Tanárképzők Szövetsége).  

Prezentace

Jan Voda 

Ředitel Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill v Říčanech, 7 let přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na Katedře primární pedagogiky. Usiluje o propojování teorie a praxe, hledá a ověřuje inovativní vzdělávací cesty. Absolvoval řadu zahraničních stáží a manažerských kurzů, je autorem několika desítek odborných a vědeckých článků. Jako leader pedagogického sboru usiluje o podporu každého z učitelů, jejichž prostřednictvím může škola jedině dosahovat skvělých výsledků. V mladém kolektivu působí řada čerstvých absolventů, kterým pomáhá jako mentor a kouč, přičemž se soustředí na slaďování silných stránek učitelů s jejich pracovními úkoly. Osobní motto si vypůjčil od Petera Druckera: „Existují dva druhy lidí: ti, kteří dosahují výsledků, a ti, kteří vám vysvětlují, proč jich nedosahují.“

Prezentace

Bohumil Zmrzlík

Dlouholetý ředitel Základní školy a Mateřské školy Mendelova, Karviná. Od roku 1997 působí jako lektor různých vzdělávacích programů a spoluautor krajských vzdělávacích projektů, např. školských modulů projektu Kompetence pro trh práce, projektu k implementaci školních vzdělávacích programů do výuky – Šance nebo projektů Podpora poradců a Spirála. Většina z těchto projektů byla zaměřena na rozvoj čtenářství v základním vzdělávání, v současnosti je členem odborného panelu čtenářské a pisatelské gramotnosti v projektu Podpora práce učitelů Národního ústavu pro vzdělávání. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Prezentace

     

 

Program

 

 

 Čtvrtek 30. 11. 2017           

Hlavní plénum

  8:30 - 9:00

Prezence účastníků

  9:00 - 9:20

Slavnostní zahájení konference

Klára Bezděková (MŠMT)  
Helena Plitzová (NIDV) 

  9:20 - 9:50

Podpora začínajících učitelů z pohledu České školní inspekce 

Ondřej Andrys (ČŠI)

  9:50 - 10:10

Klíče k úspěchu začínajícího učitele

Jan Voda
(Pedagogická fakulta UK Praha)

  10:10 – 10:40

Školská reforma na Slovensku a začínající učitel

Beata Kosová
(PedF UMB Banská Bystica, Slovensko, Slovensko)

přestávka

11:00 – 11:30

Systém podpory profesního rozvoje začínajícího učitele v Německu

Katharina Schlamp
(Německo)

11:30 – 12:00

Systém podpory profesního rozvoje začínajícího učitele v Maďarsku

Csilla Stéger
(Maďarsko)

12:00 – 12:20

Role uvádějícícho učitele

Hana Hribová
(ZŠ Planá nad Lužnicí)

12:20 – 12:40

Realita za katedrou 

Martina Ježková
(ZŠ Kladská, Praha)

12:40 – 13:00

Podpora začínajícího učitele v naší škole 

Bohumil Zmrzlík
(ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná)

přestávka - oběd

13:55 – 14:15

Mentoring jako forma profesní podpory začínajícího učitele (projekt Effect) 

Luboš Lisner  
(lektor NIDV, ZUŠ Štefánikova, Praha) 

14:15 – 15:45

Panelová diskuze: Nastavení adaptačního procesu: Co potřebuje a co může nabídnout začínající učitel, uvádějící učitel a ředitel školy?

Jana Nálepová (FPF SU v Opavě)  
Vladimíra Spilková (FF UPCE)
Alena Krejčová (MŠ Duha Soběslav)  
Jan Voda (ZŠ Magic Hill Říčany)
Bohumil Zmrzlík (ZŠ a MŠ Mendelova)
Drahoslav Matonoha (Akademie řemesel Praha)
Hana Hribová (ZŠ Planá nad Lužnicí)

15:45 – 16:00

Shrnutí panelové diskuse, závěry 

Josef Rydlo (NIDV) 

16:00 – 16:15

Oficiální ukončení konference

Helena Plitzová (NIDV)

 

 

Kontaktujte nás

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Podpora začínajících učitelů

3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Národní technická knihovna
Praha 6 - Dejvice, 
Technická 2710/6 

30. 11. 2017

konference@nidv.cz

Konference se koná na Praze 6 v Dejvicích, na místo se dostanete:

Metrem:
metro A - výstup Dejvická - ulicemi Šolínova – Technická - Studentská (15 min. pěšky)

tramvají:
č. 1, 2, 7, 14,  18, 22, 20, 25, 26 na zastávku Thákurova nebo Dejvická 

vlakem:
z Hlavního nádraží  metrem C do stanice Muzeum  a přestup na metro A do stanice Dejvická

autobusem:
č. 107, 116, 143, 147, 149, 180 na zastávku Dejvická

       

 

Fotogalerie z konání loňské konference